Tietoa ja ohjeita jäsenille

Kangasala SK:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI
Kangasala SK r.y. jäsenrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Kangasala SK ry, c/o Jarmo Joutsensaari, Niittyvillankuja 6 G 13, 36240 KANGASALA

Y-tunnus:  0999260-8

REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Santeri Sainio  santeri.sainio(ät)tuni.fi

Antti Rantala  antti.rantala(ät)tuni.fi

Sari Kontio sari.kontio(ät)kolumbus.fi

REKISTERIN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Kangasala SK:n verkkokaupan kautta jäsenmaksujen maksaminen ja ilmoittautuminen seuran jäseneksi ja ryhmien toimintaan. Lisäksi Hippokouluun ilmoittautuneista laaditaan väliaikainen listaus jo ennen jäseneksi liittymistä. Yhteystietoja käytetään seuran sisäiseen viestintään eri kanavissa. Esimerkkinä tällaisesta seuran verkkosivujen kautta hallittava seuran ryhmien sisäinen keskustelupalsta.

KUVAUS REKISTERÖIDYISTÄ
Kangasala SK ry:n jäsenet. Hippokouluun ilmoittautuneet (ennen jäseneksi liittymistä).  

JÄSENREKISTERIIN TALLETETTAVAT TIEDOT

Jäsenen nimi, ryhmä, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin, sähköposti, syntymäaika, yhteystiedot

Jäsenmaksun suorittajan nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin, sähköposti

TIETOLÄHTEET
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään (tai hänen huoltajaltaan) hänen liittyessään jäseneksi tai liittyessään mukaan seuran toimintaan, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille

JÄSENTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Säännönmukainen jäsentietojen luovuttaminen

Seura ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta luovutusta viranomaisille lain tai muiden määräysten niin vaatiessa.
Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan vain seuran puheenjohtajan erillisellä kirjallisella luvalla. Tämä jäsenrekisterin rekisteriseloste annetaan tietojen saajalle aina tietojen luovutuksen yhteydessä.

REKISTERÖIDYN KIELTO‑OIKEUS
Jäsen voi ilmoittaa luovutus‑ tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

REKISTERITIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Seuran rekisteriasioista hoitavilla henkilöillä on vastuu rekisterin käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen rekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville toimihenkilöille.

Rekisterinkäyttäjillä on henkilökohtai­set käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.
Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.
REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietoja ei luovuteta pelkän sähköpostitse tulevan tarkastuspyynnön perusteella.

Jäsenellä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tämä ei kuitenkaan koske lakiin perustuvia tietoja.

TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma‑aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kiel­täydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkais­tavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitä­jälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaami­seksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Tämän Kangasala SK ry:n jäsenrekisterin tietosuojaselosteen on hyväksynyt seuran hallitus kokouksessaan 24.1.2019